Vastuvõetavus

Mis on sisendatavus:

Vastuvõetavus vastab võimele omistada vastutust kuriteo eest kellelegi.

Mõiste, mida kasutatakse kriminaalõiguses, määrab need inimesed, keda võib pidada arvestuslikeks karistusteks, mis on omistatavad. See tähendab, et need isikud olid täielikus füüsilises ja vaimses seisundis ning olid teadlikud tegudest, mida nad on toime pannud kuriteona või väärteona.

Vaimuhaigust või mittetäielikku vaimset arengut saab kasutada ainult subjekti vabastamiseks süüdistatavusest, kui see tõestab, et kuriteo toimepanemise ajal jäeti üksikisikust ilma igasugusest mõistmise ja enesemääramise võimalusest.

Brasiilia karistusseadustiku artiklis 26 on lisaks sätestatud, et alla 18-aastased alaealised on mõistetavad, st nad ei vastuta nende poolt toime pandud kuritegude eest.

Vastutusvõime on üks süüdimõistmise tingimusi. Kontseptsioon ei ole juriidilises doktriinis üksmeelne, kuid on arusaam, et süü on moodustatud järgmistest mõõtmetest:

  • Vastuvõetavus
  • Võimalus teadvustada õigusvastasust (kui subjekt oli võimeline mõistma, et võetav tegu oli ebaseaduslik, st karistatav)
  • Erineva käitumise nõue (kui sel ajal oli agendil võimalik teha muid meetmeid)