Keskkond

Mis on keskkond:

Keskkond hõlmab kõiki elavaid ja elutuid asju, mis on Maal või mõnes selle piirkonnas, mis mõjutavad teisi olemasolevaid ökosüsteeme ja inimeste elu.

Keskkonnal võib olla mitu kontseptsiooni, mida identifitseerivad selle osad. Tea kõige olulisemat:

Keskkonna koosseis

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni jaoks on keskkond füüsiliste, keemiliste, bioloogiliste ja sotsiaalsete elementide kogum, mis võib otseselt või kaudselt mõjutada elusolendeid ja inimtegevust.

Keskkond on looduslike süsteemidena toimiv ökoloogiliste üksuste kogum. Seega koosneb keskkond kogu taimestikust, loomadest, mikroorganismidest, pinnasest, kividest, atmosfäärist. Keskkonda kuuluvad ka loodusvarad, nagu vesi ja õhk ning kliima füüsilised nähtused, nagu energia, kiirgus, elektrikatkestus ja magnetism.

Keskkond koosneb neljast erinevast sfäärist: atmosfäär, litosfäär, hüdrosfäär ja biosfäär .

Õhk on planeedi ümbritsev õhukihi, mis koosneb gaasidest, nagu hapnik, süsinikdioksiid, metaan ja lämmastik. Litosfäär on planeedi äärepoolseim kiht, mille moodustavad muld ja kivine pind, mida nimetatakse ka Maa koorikuks.

Hüdrosfäär sisaldab kõiki planeedi vesi (jõed, mered, järved, ookeanid jne) ja biosfäär on eluga seotud kiht ja hõlmab kõiki Maal olevaid elu vorme.

Keskkond ja ökoloogia

Ökoloogias on keskkond ökosüsteem, milles organismi tüübi elu areneb, st on mitmeid ökosüsteemi liike, kus organismid elavad.

Keskkonnas on mitmeid väliseid tegureid, mis mõjutavad organismide elu. Seega on ökoloogia valdkond, mille eesmärgiks on uurida olemasolevaid suhteid organismide ja neid ümbritseva keskkonna vahel.

Kuidas säilitada keskkonda?

Keskkonna säilitamine sõltub suuresti kõigi inimeste teadlikkusest ja osalemisest ühiskonnas. Kodakondsus keskkonna säilitamiseks peaks hõlmama tegevusi ja kontseptsioone, mis aitavad kaasa keskkonna kaitsmisele.

Sel moel on oluline koolitada ja koolitada eri vanuses kodanikke, tõstes teadlikkust koolides ja mujal.

Keskkonnahariduse kõrval on jätkusuutlikkus üks olulisemaid tegureid keskkonnakaitse tagamisel.

Keskkonna säilitamine jätkusuutlikkuse kaudu

Keskkonna- ja ökoloogiline jätkusuutlikkus on Maa planeedi keskkonna säilitamine, elukvaliteedi säilitamine ja keskkonna säilitamine kooskõlas inimeste olemasoluga.

Jätkusuutlikkuse kontseptsioon on pikemas perspektiivis, see tähendab kogu süsteemi hooldamist ja säilitamist, et ka tulevased põlvkonnad saaksid sellest kasu saada.

Jätkusuutlikkus viitab erinevatele meetmetele ja strateegiatele, mida ühiskond saab vastu võtta, et keskkond oleks säilinud ja säästev. See tähendab, et tuleb leida tegevusvormid, mis võimaldavad inimeste kooseksisteerimist keskkonnakaitsega, et loodusvarad ei oleks ammendunud.

Näited keskkonna säilitamisest

On mõningaid jätkusuutlikkuse ja keskkonna säilitamise meetmeid:

 • vältida igasugust reostust jõgede, merede, ookeanide ja järvede vetes, \ t
 • eraldada orgaanilised jäätmed ringlussevõetavatest jäätmetest ja eri liiki ringlussevõetavatest \ t
 • ressursside, nagu vesi ja elekter, teadlik tarbimine,
 • vältida ökoloogilisi katastroofe, nagu tulekahjud, naftareostused vetes, metsade hävitamine ja loomade surm;
 • vähendada saaste ja gaasiliste saasteainete heitkoguseid, \ t
 • kasutada taastuvaid ja taastuvaid energiaallikaid, nagu päikeseenergia, tuul ja hüdroelektrijaamad
 • toiduainete ja tööstuslike toodete tarbimise vähendamiseks, \ t
 • kasutada alternatiivseid ja vähem saastavaid transpordivahendeid, nagu jalgrattasõit ja ühistransport, \ t
 • jätkusuutlike kodude ehitamine, mis on valmis alternatiivsete ja taastuvate energiaallikate kasutamiseks.

Tuuleveskid: tuule muundamine kasulikuks energiaks

Lisaks nendele meetmetele, mida ühiskond võib tervikuna vastu võtta, on keskkonnaharidus osa keskkonna jätkusuutlikkuse alastest teadmistest. Keskkonnakaitse alast haridust tuleb pakkuda kodanikele ja lastele, et tagada keskkonna säilimine tulevastele põlvkondadele.

On oluline, et keskkonnahoidlikkus oleks poliitikute ja kogu ühiskonna jaoks üha prioriteetsem, et saavutada keskkonna säilitamine.

Lisateave säästvuse kohta ja mõned jätkusuutlikkuse näited.

Ringlussevõtu tähtsus keskkonda

Ringlussevõtt on protsess, mis on väga oluline keskkonna säilitamiseks. Jäätmete taaskasutamise ja vähendamisega on võimalik vähendada õhu, vee ja pinnase saastamist

Ringlussevõtuprotsess hõlmab jäätmete eraldamist kategooriate kaupa, et jäätmeid saaks taaskasutada, tekitades uusi tooteid. Ringlussevõtuks võib kasutada selliseid materjale nagu plast, paber, klaas, papp, puit ja metallid .

Orgaaniliste jäätmete (majapidamisjäätmed) jäätmeid võib kasutada kompostimisprotsessis, mis muudab need väetisteks, mida saab kasutada köögiviljade, köögiviljade ja puuviljade istutamiseks.

Üks tõhusamaid viise, kuidas aidata ringlussevõttu, on osaleda valikulistes kogumissüsteemides . Valikuline kogumine kogub orgaanilisi ja mittemahepõllumajanduslikke jäätmeid, mis tuleb kodudes, ettevõtetes ja tööstusharudes eraldada.

Pärast prügikasti kogumist saadetakse see sobivates kohtades korduvkasutamiseks vastavalt eraldi materjalitüüpidele.

Taaskasutatavad jäätmete eraldajad

Üks suuremaid ringlussevõtu väljakutseid on harida kodanikke mõistma, et igasugune, ehkki väike, on positiivne mõju keskkonna säilitamisele.

Lisateave ringlussevõtu ja valikulise kogumise kohta.

Keskkonna- ja keskkonnapoliitika

Keskkonnaga seotud poliitika ja selle säilitamine on Keskkonnaministeeriumi (föderaalvalitsus), riikide ja kohalike omavalitsuste sekretariaatide ülesanne .

Need organid vastutavad praktiliste meetmete võtmise eest, mis on seotud riikliku keskkonnapoliitika ja teiste seda küsimust reguleerivate seadustega. Nad jälgivad saastavaid tegevusi, maavarade kaevandamist ja muid tegevusi, mis võivad kahjustada ökosüsteemide kaitset ja riigi ökoloogilise reservi alasid.

Nende eesmärkide saavutamiseks on olemas programmid, mis on seotud keskkonna säilitamise ja taastamisega, vee kvaliteedi hindamisega ja loodusvarade kasutamise kontrollimisega.

Need asutused vastutavad ka keskkonnahariduse, ökoloogia mõistete ja linnade jätkusuutlikkuse suurendamise haridusmeetmete edendamise eest.

Riiklik keskkonnapoliitika

Brasiilias on PNMA - riiklik keskkonnapoliitika (seadus 6.938 / 81). See poliitika määratleb keskkonna kui füüsiliste, keemiliste ja bioloogiliste tingimuste kogumit, seadusi, mõjusid ja koostoimeid, mis võimaldavad elu olemasolu kõige erinevamates vormides (artikli 3 punkt I).

PNMA eesmärk on määratleda kriteeriumid ja mehhanismid, mida valitsused peavad võtma, et tagada keskkonna säilitamine.

Seaduses ette nähtud eesmärkide näited on:

 • loodusvarade kasutamise ja tarbimise kontroll, \ t
 • keskkonnasaaste heite kontroll, \ t
 • kontrollida mulla, vee ja õhu teadlikku kasutamist, \ t
 • ergutada õppima ja uurima keskkonnavaldkonnas, \ t
 • ökosüsteemide kaitse, \ t
 • ohustatud alade kaitse, säilitamine ja taastamine.

PNMA määratleb ka, millised peaksid olema valitsuste rakendatavad meetmed, et tagada keskkonna säilitamine keskkonnamõjude hindamisest ja tegevusprioriteetide määratlemisest.

Mõned riikliku keskkonnapoliitika meetmed on järgmised: säte, mille kohaselt saastaja, kes põhjustab reostust, peab parandama ja kompenseerima keskkonnale tekitatud kahju, looma keskkonna kvaliteeti ja looma ruumid kaitseks ja kaitseks. keskkonnaalane reserv.

Maailma keskkonna nädal

Maailma keskkonna nädalat tähistatakse igal aastal juunikuu esimesel nädalal, tähistades maailma keskkonnapäeva pidustusi (5. juuni). Kuupäev on olemas alates dekreedi 86.028 avaldamisest 1981. aastal.

Maailma keskkonna nädala eesmärk on tõsta avalikkuse teadlikkust sellest, kui oluline on kaasata kõik kodanikud keskkonna säilitamisse.

Lugege mõningaid viise keskkonna säilitamiseks.