Dialektiline materialism

Mis on dialektiline materialism:

Dialektiline materialism on filosoofia, mis on pärit Euroopast Karl Marxi ja Friedrich Engeli teoste põhjal.

Tegemist on filosoofilise teooriaga, mille kontseptsiooni kohaselt on ühiskonna reaalsus määratletud materiaalsete vahenditega, mis põhinevad uuringutel, mida saab läbi viia näiteks majanduses, geograafias, teaduses jne

Marx ja Engels on selle teooria kaudu leidnud viisi, kuidas mõista ajalooliselt aset leidnud sotsiaalseid protsesse.

Kark Marxi kujud (vasakul) ja Friedrich Engels (paremal) Saksamaal Berliinis.

Dialektilise materialismi karakteristikud

Kontrollige allpool dialektilise materialismi põhijooni.

  • Ta leiab, et materiaalsed vahendid, mitte konkreetne määratlus ja sotsiaalne reaalsus.
  • See põhineb dialektikal, et mõista sotsiaalseid protsesse.
  • Ei nõustu mõistega, et ajalugu on staatiline ja lõplik.
  • Vastandub täielikult idealismile.
  • Ta uurib vastuolulistel elementidel põhinevaid ajaloolisi fakte.
  • Ta väidab, et igasugune analüüs peaks hindama kogu, mitte ainult kõnealuse uuringu eesmärki.

Dialektilise materialismi põhimõtted

Dialektiline materialism on jagatud neljaks aluspõhimõtteks .

Need on:

  • Filosoofia ajalugu hõlmab ideaalprintsiibi (mis põhineb ideedel, mõtetel ja kokkuvõttes tervikuna) ja materialistliku põhimõtte vahelist konflikti (mis põhineb konkreetsetel materjalidel, faktidel ja uuringutel).
  • Iga inimene vastutab oma teadvuse määramise eest ja mitte teise eest.
  • Aine on dialektiline ja mitte metafüüsiline, see tähendab, et see muutub pidevalt ja ei ole staatiline.
  • Dialektika on uurimus vastuolude kohta asjade sisus; ta lähtub oma uurimustes vastuolude võrdlemisest, analüüsides tervet.

Materialismi ja idealismi erinevus

Materialism tekkis vastuolus idealismiga .

Marxistlik materialism väidab, et ideedel on füüsiline päritolu ja seetõttu põhinevad need teadustel põhinevatel andmetel, tulemustel ja edusammudel.

Filosoofiline idealism omistab omakorda tegelikkuse mõiste vaimule ja väidab, et ideed on jumalikud loomingud või et nad järgivad jumaluste või teiste üleloomulike jõudude tahte.

Materialism on täiesti idealismi vastu ja peamine erinevus nende kahe vahel on see, et kui endise reaalsuse jaoks on oluline ja järelikult konkreetne, siis viimane põhineb faktidel, nagu mõtted ja üleloomulikud jõud, st abstraktsed.

Dialektilise materialismi ja ajaloolise materialismi erinevus

Kuigi mõlemad on välja töötanud Karl Marx ja Friedrich Engels, on dialektiline materialism ja ajalooline materialism täiesti erinevad.

Kuigi dialektiline materialism koosneb marxistlikust mõtteviisist, mis leiab, et kogu analüüs tuleb teha üldisel viisil, arvestamata ainult uuringu objekti, vaid ka faktide, ideede ja andmete, mis on sellega vastuolus, ajalooline materialism on vorm Marxist tõlgendab ajalugu sotsiaalsete klasside võitluse suhtes.

Ajaloolise materialismi kohaselt areneb ühiskond erinevate sotsiaalsete klasside vastasseisu kaudu.

Lisateave dialektika ja ajaloolise materialismi kohta.

Marxistlik dialektika

Karl Marx kasutas ajalooliste küsimuste lahendamiseks dialektikat.

Ajaloolise dialektika üks aluseid on see, et midagi ei saa pidada püsivaks, sest kõik on pidevas arengus ja muutumises. Sellega arvestab Marx ajaloo loomulikku arengut, tunnistamata, et see on staatiline.

Marxistlik dialektika põhines Friedrich Hegeli propageeritud dialektil, kuid mõningate erimeelsustega.

Hegeli büst tema initsiaalidega ( G eorg W ilhelm F riedrich Hegel) Saksamaal Berliinis.

Marx nõustus hegeli dialektika kontseptsiooniga seoses sellega, et miski pole staatiline ja et kõik on pidevas muutuste protsessis. Selle järgi võib A muutuda B-ks või isegi asendada C-ga.

Hegeli põhiprintsiip on aga see, et inimkogemus sõltub meelest, mis läheb täielikult vastu sellele, mida Marx soovitas.

Marxi jaoks oli see mõiste liiga abstraktne, et käsitleda selliseid küsimusi nagu sotsiaalne ebavõrdsus, majanduslik ja poliitiline võõrandumine, ekspluateerimine ja vaesus.

Marxistlik dialektika leiab, et tegelikkust tuleks analüüsida tervikuna, vastuolu kaudu. Kontseptsiooni analüüsimiseks näiteks ei pea seda mitte ainult uurima, analüüsima ja arvesse võtma, vaid ka mõnda teist sellega vastuolus olevat kontseptsiooni.

Sel viisil tekib vastuseis kahe vastandliku kontseptsiooni vahel, et jõuda järeldusele.

Materialismi ja dialektika suhe

Dialektilise materialismi mõiste loogikat saab seletada enda nimetusega:

Materialism : Teooria alus põhineb materiaalsetel vahenditel abstraktsete vahendite, näiteks mõtete ja ideede kahjuks.

Dialektika : teooriat iseloomustati dialektilisena, sest selle loogika seisneb protsesside tõlgendamises kui jõudude vastuseisuga, mis kulmineerub üldiselt lahendusega.