Tsiviilvastutus

Mis on tsiviilvastutus:

Tsiviilvastutus on kohustus hüvitada kahju, mis on tekkinud olukorras, kus teatav isik kannatab teiste isikute ebaseadusliku tegevuse tagajärjel tekkinud kahju eest.

Tsiviilvastutuse eeldused on sätestatud tsiviilkoodeksis (seadus nr 10 406, 10. jaanuar 2002). Seaduse kohaselt, kui isik paneb toime ebaseadusliku teo, mis kahjustab teise isiku füüsilist puutumatust, au või vara, hüvitatakse see proportsionaalselt.

Lisateave tsiviilseadustiku ja tsiviilõiguse tähenduse kohta.

Vastavalt tsiviilseadustikule võib tsiviilvastutust konfigureerida erinevatest stsenaariumidest kas lepingu rikkumise või tsiviilõiguse seisukohalt ebaseadusliku tegevuse, näiteks hooletuse või vabatahtliku tegevusetuse tõttu.

Mõnel juhul ei pea süüdistatav süüdi tõendama, et ohvrit saaks tema vigastuse eest hüvitada.

Objektiivne ja subjektiivne tsiviilvastutus

Objektiivne tsiviilvastutus on selline, mis ei nõua süüdi tõendamist hüvitatava kohustuse eest.

Subjektiivse tsiviilvastutuse puhul on vaja tuvastada süüdlase süü . Kui kannatanu ei suuda üksikisiku süüd tõendada, ei ole hüvitamise kohustust.

Lepinguline ja deliktsionaalne tsiviilvastutus

Lepingulise tsiviilvastutuse alusel, kui kaks isikut võtavad kohustuse lepingu alusel, peavad mõlemad pooled järgima selles sätestatud eeskirju.

Pettusevastane tsiviilvastutus, mida tuntakse ka kui aquiliana, on konfigureeritud siis, kui üksikisik paneb toime ebaseadusliku tegevuse (näiteks hooletus, hooletus ja vabatahtlik tegevusetus) ning põhjustab sellest tegevusest kahju kolmandale isikule.

Riigi tsiviilvastutus

Sarnaselt erasektorile kuulub riik ka tsiviilvastutusele, kui tema haldusametnikud kannavad oma ülesannete täitmisel kahju kolmandatele isikutele.

Sellisel juhul, nagu objektiivse tsiviilvastutuse põhimõte ütleb, ei ole kahju hüvitamiseks vaja tõendada kahju, vaid ainult riikliku haldussektori ja kahjustava akti vahelist suhet.

Riigi tsiviilvastutus on ette nähtud nii haldusõiguses kui ka 1988. aasta föderaalses põhiseaduses.

Vaata ka: sotsiaalse vastutuse tähendus.